• سیستم متصل به شبکه (on grid)

سیستم متصل به شبکه (on grid)

این سیستم ها همانند نیروگاههای تولید برق عمل نموده ودر ابعاد بزرگ و کوچک قابل راه اندازیست، برق تولیدی این سیستم های توسط وزارت نیرو خریداری می گردد.

Web Analytics